Apostatizes

Definition for the word Apostatizes.

  • abandon one's beliefs or allegiances

  • Is Apostatizes a Valid Scrabble Word?

    Yes Apostatizes is a valid Scrabble word.


    Scrabble Point Value of Apostatizes: 22 Points
    Words with Friends Point Value of Apostatizes: 23 Points