Kalmia

Definition for the word Kalmia.

  • any plant of the genus Kalmia

  • Is Kalmia a Valid Scrabble Word?

    Yes Kalmia is a valid Scrabble word.


    Scrabble Point Value of Kalmia: 12 Points