Kalmias

Definition for the word Kalmias.

  • any plant of the genus Kalmia

  • Is Kalmias a Valid Scrabble Word?

    Yes Kalmias is a valid Scrabble word.


    Scrabble Point Value of Kalmias: 13 Points