Kerygmata

Definition for the word Kerygmata.

Sorry we do not have the definition for this word.
Is Kerygmata a Valid Scrabble Word?

Yes Kerygmata is a valid Scrabble word.


Scrabble Point Value of Kerygmata: 19 Points