Kolkhozes

Definition for the word Kolkhozes.

Sorry we do not have the definition for this word.
Is Kolkhozes a Valid Scrabble Word?

Yes Kolkhozes is a valid Scrabble word.


Scrabble Point Value of Kolkhozes: 29 Points