Kolkhozniki

Definition for the word Kolkhozniki.

Sorry we do not have the definition for this word.
Is Kolkhozniki a Valid Scrabble Word?

Yes Kolkhozniki is a valid Scrabble word.


Scrabble Point Value of Kolkhozniki: 35 Points