Nostalgia

Definition for the word Nostalgia.

  • longing for something past

  • Is Nostalgia a Valid Scrabble Word?

    Yes Nostalgia is a valid Scrabble word.


    Scrabble Point Value of Nostalgia: 10 Points
    Words with Friends Point Value of Nostalgia: 13 Points
    Anagrams of Nostalgia: ANALOGIST