Nostalgias

Definition for the word Nostalgias.

  • longing for something past

  • Is Nostalgias a Valid Scrabble Word?

    Yes Nostalgias is a valid Scrabble word.


    Scrabble Point Value of Nostalgias: 11 Points
    Words with Friends Point Value of Nostalgias: 14 Points
    Anagrams of Nostalgias: ANALOGISTS