Paronomasia

Definition for the word Paronomasia.

  • a humorous play on words

  • Is Paronomasia a Valid Scrabble Word?

    Yes Paronomasia is a valid Scrabble word.


    Scrabble Point Value of Paronomasia: 15 Points
    Words with Friends Point Value of Paronomasia: 18 Points