Tholeiite

Definition for the word Tholeiite.

Sorry we do not have the definition for this word.
Is Tholeiite a Valid Scrabble Word?

Yes Tholeiite is a valid Scrabble word.


Scrabble Point Value of Tholeiite: 12 Points