Zugzwangs

Definition for the word Zugzwangs.

Sorry we do not have the definition for this word.
Is Zugzwangs a Valid Scrabble Word?

Yes Zugzwangs is a valid Scrabble word.


Scrabble Point Value of Zugzwangs: 32 Points