Arthralgic

Definition for the word Arthralgic.

  • of or relating to arthralgia

  • Is Arthralgic a Valid Scrabble Word?

    Yes Arthralgic is a valid Scrabble word.


    Scrabble Point Value of Arthralgic: 16 Points
    Words with Friends Point Value of Arthralgic: 18 Points