Paronomasias

Definition for the word Paronomasias.

  • a humorous play on words

  • Is Paronomasias a Valid Scrabble Word?

    Yes Paronomasias is a valid Scrabble word.


    Scrabble Point Value of Paronomasias: 16 Points
    Words with Friends Point Value of Paronomasias: 19 Points