Suburbanizes

Definition for the word Suburbanizes.

  • make suburban in character
  • take on suburban character

  • Is Suburbanizes a Valid Scrabble Word?

    Yes Suburbanizes is a valid Scrabble word.


    Scrabble Point Value of Suburbanizes: 25 Points
    Words with Friends Point Value of Suburbanizes: 30 Points